1. Antradienį, gegužės 31 dieną bus Šlovinimo vakaras (Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, išpažinčių klausymas). Šlovinimo vakaras prasidės atskiromis Šv. Mišiomis 19.00 val.

2. Kitą sekmadienį, birželio 5 dieną:

• Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė. Prieš Šv. Mišias 11.30 val. bus giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Už jo sugiedojimą Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines sąlygas: Dalyvauti Šv. Mišiose, atlikti išpažintį, priimti Švč. Komuniją.

• Tėvo diena - už gyvus Tėvus melsimės 11.30 val. Šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyviems Tėvams. Už mirusius – 17.00 val. Šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos). Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms Šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, stovinčiose prie Šv. Juozapo altoriaus.

• Aukos bus renkamos bažnyčios remontui.

3. Nuo trečiadienio kviečiame į birželines pamaldas mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., penktadieniais 16.30 val., t.y. užbaigiant Adoraciją, o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

4. Nuo birželio 1 dienos iki rugsėjo mėnesio, sekmadieniais Šv. Mišių 8.00 PL ir 10.30 LT - NEBUS! Kitų Šv. Mišių laikas sekmadieniais ir šiokiadieniais - nesikeis.

5. Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio maldos draugija, birželio 18 dieną, kviečia vykti į piligriminę kelionę Šventojo jono Pauliaus II piligrimų keliu Lenkijoje. Išvykimo laikas: 7.00 val. ryte, kaina – 35 €. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę – Raimondą.

6. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt

8. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.