1. Kitą sekmadienį, birželio 19 dieną - Devintinės. Eucharistinė procesija (lietuvių ir lenkų kalbomis) mūsų bažnyčioje bus po Šv. Mišių 11.30 val. Prašome padėti vyrus nešti vėliavas. Turinčių jėgų bei norinčių vyrų nešti vėliavas laukiame kitą sekmadienį, 12.00 val. - bažnyčios zakristijoje.

2. Kviečiame į birželines pamaldas mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., penktadieniais 16.30 val., t.y. užbaigiant Adoraciją, o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

3. Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio maldos draugija, birželio 18 dieną, kviečia vykti į piligriminę kelionę Šventojo jono Pauliaus II piligrimų keliu Lenkijoje. Išvykimo laikas: 7.00 val. ryte, kaina – 35 €. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę – Raimondą.

4. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

5. Birželio 14 dieną, antradienį, 18.00 val. prie mūsų bažnyčios vyks monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškų, rašytų iš lagerio, skaitymai.

6. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

7. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt