Laimingai gyventi – didelis dalykas. Laimingai numirti – yra viskas!

 

Apie draugiją

Dievo Motinos Laimingos mirties Globėjos draugija, vadinama ir Laimingos mirties apaštalatu, yra glaudžiai susijusi su Dievo Motinos, Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios kultu. Jos kultas yra tvirtai pagrįstas Evangelija, ypač pagal Luką (Lk 2, 33-35) ir pagal Joną (Jn 19, 25-27), bei Bažnyčios tėvų ir didžiųjų Dievo Motinos gerbėjų (Šv. Efremo, Šv. Augustino, Šv. Sofronijaus, Šv. Anzelmo ir Šv. Bernardo) mokymu. XIII a. prie šio kulto suklestėjimo ypač prisidėjo Servitų (Ligonių tarnų) ordinas. Susikuriančias įvairias draugijas Sopulingosios Motinos garbei dažnai rėmė Bažnyčia, dosniai apdovanojo jas daugeliu privilegijų ir atlaidų. Dievo Motinos Laimingos mirties Globėjos draugiją dabartine forma su jos būstine Tinchebray Prancūzijoje patvirtino popiežius Pijus X 1908 m. liepos 22 d. Jis suteikė Draugijai daug privilegijų ir atlaidų bei universalų pobūdį, išplėsdamas jos veiklą visoje Bažnyčioje.

2004 m. Draugijos būstinė Prancūzijoje iš Tinchebray buvo perkelta į La Chapelle Montligeon (Monližono Koplyčią). Monližono Dievo Motinos šventovė yra ir pasaulinis maldų už mirusiuosius centras. Lenkijoje Draugijos globėjai yra Šventosios Šeimos misionieriai su būstine Górka Klasztorna kaimelyje. Draugija buvo pavesta ypatingai Septynių skausmų Dievo Motinos ir šventojo Juozapo – šių dviejų Laimingos mirties užtarėjų – globai.

 

Draugijos tikslas

Stojantieji į Draugiją trokšta išmelsti šias malones:

  • tikintiesiems katalikams – išlikti pašvenčiamojoje malonėje;
  • tikėjimui abejingiesiems ir nusidėjėliams – atsivertimo malonę;
  • visiems – laimingą ir šventą mirtį;

Vykdydami šią užduotį, Draugijos nariai:

  • dažnai mąsto apie amžinybę ir stengiasi išvengti nuodėmės, kad būtų pasirengę mirčiai bet kurią akimirką,
  • puoselėja ypatingą pamaldumą Sopulingajai Dievo Motinai ir Šv. Juozapui,
  • yra iš bendrų visų Draugijos narių maldų kylančių nuopelnų dalininkai,
  • yra privilegijų ir malonių, kasdien jų intencijomis aukojamų Šv. Mišių vaisiaus, dalininkai.
   Nors 1999 m. Lenkijoje kasdien aukojamos Šv. Mišios už mirusius Draugijos narius ir už visos Draugijos maldoms pavestuosius mirusiuosius.

   Priklausomybės draugijai laipsniai
   Yra trys priklausomybės Draugijai laipsniai:
   Pirmas laipsnis: išreikšti sutikimą ir įsirašyti į Draugijos knygą, tai yra atsiduoti Dievo Motinos laimingos mirties Globėjos globai.
   Antras laipsnis: įsirašyti į Knygą bei įsipareigoti kiekvieną rytą ir vakarą sukalbėti triskart Sveika, Marija, priduriant invokaciją „Dievo Motina laimingos mirties Globėja, melski už mus; Šventasis Juozapai, melski už mus“.
   Trečias laipsnis: sukalbėti antrajam laipsniui nurodytas maldas ir kiekvieną vakarą atlikti sąžinės patikrinimą, taip pat kartą per mėnesį, pavyzdžiui, pirmąjį mėnesio penktadienį pirmąjį šeštadienį, priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus bei bent trumpai tyloje apmąstyti tinkamą pasirengimą mirčiai.

   Priėmimo sąlygos
   Keliamos tik dvi sąlygos:
  • išreikšti savo sutikimą;
  • įsirašyti į Draugijos knygą.

   Įsirašant pakanka nurodyti tik vardą ir pavardę. Vaikus galima įtraukti tik jiems priėmus Pirmąją Komuniją. Mirusieji į Knygą neįrašomi, bet galima pavesti jų sielas Draugijos narių maldoms. Įsirašymas galioja visą gyvenimą, pakartotinai įsirašyti nereikia. Priėmimas nemokamas, nors įrašymo proga ar vėliau galima pagal galimybes paaukoti lėšų šio reikalo plėtrai.
   Draugija yra prieinama ne vien tik tikintiesiems katalikams, bet ir nuo Dievo bei Bažnyčios nutolusiems žmonėms bei atsiskyrusiesiems broliams – būtinas tik jų išreikštas sutikimas įrašyti į Knygą. Juk jiems labiau nei kitiems reikia galingos ir veiksmingos Dievo Motinos globos.

   Pastaba:
   Įsirašant rekomenduojama pasirinkti bent antrąjį laipsnį. Į aukštesnįjį galima pereiti jau pačiam – apie tai nepranešant Centrui Górka Klasztorna, Polska*.
   *Dėmesio! Laiškus ir prašymą įstoti prašome siųsti adresu:
   • Apostolstwo Dobrej Śmierci
    Górka Klasztorna
    89-310 ŁOBŻENICA
    www.apostolstwo.pl 
    el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
   • Kaip pasiekti Górka Klasztorna? Iš Bydgoščo, Pilos ar Zlotovo autobusu iki Lobženicos, paskui dar 1 km.


    APAŠTALAVIMO ABC

    Dievo Motinos Laimingosios mirties Globėjos draugijos nariai stengiasi:

    I. Garbinti ir mylėti Dievą labiau už viską:
   • kiekvieną dieną pradėti ir baigti malda,
   • ištikimai laikytis Jo įsakymų,
   • sąžiningai vykdyti savo pareigas,
   • su giliu tikėjimu dalyvauti Šv. Mišiose,
   • dažnai priimti Atgailos ir Komunijos sakramentus,
   • apmąstyti Jėzaus ir Dievo Motinos kentėjimus,
   • kantriai ištverti gyvenimo sunkumus atgailos dvasia,
   • dažnai prisiminti paskutiniuosius žmogaus gyvenimo dalykus,
   • dėkoti Dievui už viską,
   • kiekvieną vakarą atlikti sąžinės patikrinimą.

    II. Gerbti ir mylėti Dievo Motiną:
   • kasdien dažnai į Ją kreiptis,
   • švęsti Jos šventes,
   • savo gyvenime sekti Jos dorybėmis,
   • skleisti Dievo Motinos kultą savo aplinkoje,
   • pagal galimybes aplankyti Jos šventoves,
   • visiškai Jai atsiduoti.

    III. Mylėti kiekvieną artimą:
   • rūpintis jų išganymu,
   • dvasiškai ir materialiai juos remti,
   • melstis už nusidėjėlių atsivertimą,
   • guosti, raminti vienišus, sergančius ir apleistus žmones,
   • maldose pavesti Dievui skaistykloje kenčiančias sielas,
   • užprašyti Šv. Mišias – meldžiant laimingos mirties malonės sau ir kitiems žmonėms,
   • dalyvauti karitatyvinėse savo parapijos akcijose,
   • būti kitiems geru pavyzdžiu.

    IV. Pavesti Dievui ir Dievo Motinai:
   • Šventąją Bažnyčią ir Šventąjį Tėvą,
   • Tėvynę ir Lietuvos Bažnyčią,
   • sielovadininkus ir misionierius,
   • šeimas, jaunimą ir vaikus,
   • nelaimingus žmones, alkoholikus ir narkomanus,
   • kryžiaus karą pradėtiems vaikams apginti.
    Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats (Mt 24, 42)


    Malda ir pasiaukojimo aktas prašant laimingos mirties
    Amžinasis Dieve, aukoju Tau visas šventąsias Mišias, jau paaukotas ir kurios dar bus šiandien aukojamos visoje Bažnyčioje, kad Tavo Sūnus Brangiausiuoju Krauju ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos, stovinčios Kryžiaus papėdėje, užtarimu teisiesiems suteiktum didžiąją dovaną ištverti gerame, nusidėjėliams – atsivertimo malonę, visiems į Kristų tikintiesiems ir ypač man, mano giminaičiams bei Draugijos nariams – malonę paskutinėmis gyvenimo akimirkomis priimti šventąjį Viatiką, gauti patepimą šventuoju aliejumi ir laimingos mirties Tavo akyse malonę, Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.


    Malda prašant laimingos mirties malonės

    Brangiausias Viešpatie Jėzau Kristau, atmink iškentėtus skausmus ir kartėlį ant kryžiaus, nuo kurių nustojo plakusi Tavo Širdis. Padaryk, kad paskutinę akimirką, kai mano širdis nutils amžiams, aš išlaikyčiau sieloje tobulą meilę, tikrą gailestį, gyvą tikėjimą ir nepalaužiamą viltį Tavo gailestingumu. Amen.

    O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos. Nusidėjėlių Gynėja ir Laimingos mirties Globėja, būk su mumis mūsų mirties valandą. Išmelsk mums tobulą gailestį, nuoširdžią atgailą, nuodėmių atleidimą, tinkamą Šventojo Viatiko priėmimą, sustiprinimą Ligonių sakramentu, kad pasitikėdami galėtume stoti teisingojo, bet ir gailestingojo Teisėjo, mūsų Dievo ir Išganytojo, akivaizdon. Amen.


    Malda Šv. arkangelui Mykolui

    Šlovingasis arkangele Mykolai, didvyriškai kovojęs su maištaujančių angelų galybėmis, ateik į pagalbą mirštantiesiems. Pažvelk, kaip šėtonas suka ratus aplink jų guolį, norėdamas juos pražudyti, kaip jis stengiasi išlaikyti juos nuodėmių supančiotus, užkietinti jų širdis ir paskandinti pragaro prarajoje.

    Gailestingasis sielų globėjau, padėk mirštantiesiems, Sužadink jų sielose gyvą tikėjimą ir nuoširdžią atgailą, atgaivink jų pasitikėjimą. Uždek jų širdyse šventąją Dievo meilės liepsną, sušvelnink jų kentėjimus. Išprašyk, kad jie paklustų Dievo valiai, apgink juos nuo šėtono. Paskui, įveikęs jį, palydėk juos į išrinktųjų buveinę. Amen.